Czego dotyczą zamówienia publiczne

Strony uczestniczące w zamówieniu to: zamawiający oraz wykonawca. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne
Autor zdjęcia: pixabay.com

Zamówienie publiczne, przetargi oznacza odpłatną umowę, zawieraną pomiędzy podmiotem społecznym a wykonawcą, jakiej przedmiotem mogą być usługi, dostawy albo prace budowlane. Zlecenia ich dotyczące muszą spełniać warunki, określone m.in w Prawie zamówień publicznych. Występują także wypadki, w jakich przepisy Prawa zamówień publicznych potrafią być wykluczone zupełnie albo częściowo ze stosowania np. w nawiązaniu do pewnych zamówień. Wykluczenia ze względu na przedmiot dotyczą m.in.: zamówień połączonych z obronnością. Są również tzw. usługi publiczne (lecznicze, szkolne, świadczenia socjalne, religijne, komunalne), w jakich zamawiający może stosować uproszczoną formę przetargową (gdy cena usług nie sięga kwoty 750 tys. euro, 1 mln euro w wypadku zleceń świadczonych przez zamawiających funkcjonujących w przemyśle energetycznym, wodnym, transportu oraz usług pocztowych).

Kogo dotyczą regulacje dotyczące zamówień publicznych

Strony uczestniczące w zamówieniu to: zamawiający oraz wykonawca. Mogą nimi być osoby fizyczne, osoby prawne (np.: spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej obowiązane do stosowania Prawa zamówień publicznych (np. spółki osobowe). Do stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych zobowiązane są m.in. instytucje sektora finansów państwowych (organy administracji państwowej, samorządy, sądy, zakłady opieki leczniczej, uczelnie, administracja), podmioty prawa publicznego (przedsiębiorstwa publiczne, jakich celem jest często bieżące oraz stałe zaspokajanie potrzeb społeczności.), podmioty oferujące zlecenia budowlane (więcej: http://www.przetargi.info/branch/budownictwo_pl) o wysokiej wartości na prace budowlane albo usługi z nim związane, tworzone z powyżej 50% udziałem środków masowych, i również tzw. zamawiający sektorowi (oferują zbliżone usługi do przedsiębiorstw państwowych, lecz nie niezależne od państwa).